Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 27 września 2023

Wodociągi i kanalizacja


CENY ZA DOSTAWĘ WODY

Dla odbiorców obsługiwanych przez firmę MPWiK Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, poniższe taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków obowiązywać będą w okresie 23.06.2022 r. – 22.06.2023 r., a w przypadku odbiorców obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „JAN-POL” s.c  w okresie 25.03.2023 – 24.03.2024 r.

Odbiorcy obsługiwani przez MPWiK w Zduńskiej Woli sp. z o.o.

Taryfowa grupa odbiorców Jednostka
miary
Cena netto Vat
(8%)
Cena brutto
Przedsiębiorcy zł/ m3 3,69 0,30 3,99
Pozostali odbiorcy zł/m3 4,13 0,33 4,46

 

Odbiorcy obsługiwani przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „JAN-POL” s.c

 


Taryfowa grupa odbiorców
Jednostka
miary
Cena netto Vat
(8%)
Cena brutto Stawka
abonamentowa
Grupa W1– odbiorcy indywidualni – gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i do celów rolniczych zł/ m3 3,23 0,26 3,49 2,27 zł/m-c
Grupa W2 – odbiorcy usług pobierający wodę do pozostałych celów których nie wymieniono w grupie W1 zł/ m3 3,50 0,28 3,78 2,27 zł/m-c

 

CENY ZA ODBIÓR ŚCIEKÓW

Odbiorcy obsługiwani przez MPWiK w Zduńskiej Woli sp. z o.o.

Dla odbiorców obsługiwanych przez firmę MPWiK Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, obowiązująca w okresie 23.06.2022 r. – 22.06.2023 r.


Taryfowa grupa odbiorców
Jednostka
miary
Cena netto Vat
(8%)
Cena brutto
Przedsiębiorcy zł/m3 6,62 0,53 7,15
Pozostali odbiorcy zł/m3 8,80 0,70 9,50

 Odbiorcy obsługiwani przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „JAN-POL” s.c

 

 


Taryfowa grupa odbiorców
Jednostka
miary
Cena
netto
Vat
(8%)
Cena
brutto
Cena brutto
po uwzględnieniu
dopłaty gminy *
Stawka
abonamentowa
Grupa K1 – odbiorcy indywidualni – gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i do celów rolniczych zł/m3 10,04 0,80 10,84 7,50 2,27 zl/m-c
Grupa K2 Pozostali odbiorcy usług pobierający wodę do pozostałych celów których nie wymieniono w grupie K1 zł/m3 10,28 0,82 11,10 11,10 2,27 zł/m-c

 

* Cena po uwzględnieniu dopłaty gminy dla odbiorców indywidualnych usług odprowadzania ścieków wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ Jan-Pol” s.c w wysokości 3,09 zł plus obowiązujący podatek VAT za odprowadzenie 1 m3 ścieków.

 


PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Aby przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy w pierwszej kolejności wystapić do eksploatatora sieci z wnioskiem o wydanie warunków technicznych.

EKSPLOATATORZY SIECI

Na terenie gminyZduńska Wola eksplatatorami sieci są:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „JAN-POL” s.c
ul. Łaska 58 a, 98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 88 52
e-mail: janpolsc@o2.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli sp. z o. o.
ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska wola
tel. 43 823 31 97
e-mail:mpwik@mpwikzdw.com.pl
www.mpwikzdw.com.pl

INFRASTRUKTURA

Stan zaopatrzenia gminy w wodę jest dobry. Na terenie gminy funkcjonuje 8 ujęć wód podziemnych. Stan systemów wodociągowych na przestrzeni ostatnich lat podlegał dynamicznemu rozwojowi i wynosi 142 km. Dostęp do sieci wodociągowej posiada 100 % terenów zwartej zabudowy gminy. Pozostały do zwodociągowania pojedyncze zabudowania usytuowane w dużych odległościach od sieci głównej.

 

Zestawienie ujęć wód podziemnych na terenie gminy Zduńska Wola:
Lp.

Miejscowość

Użytkownik
Liczba studni czynnych, rezerwowych
Wydajność
m3/h
Głębokość
1
Czechy
PUH JAN-POL
Główna nr 1
Rezerwowa nr 2
134
45
114
116
2
Gajewniki
PUH JAN-POL
Główna nr 1
70
101
3
Rębieskie
PUH JAN-POL
Główna nr 1
Rezerwowa
53,5
51,6
73
76
 
4
Wojsławice
PUH JAN-POL
Główna
142,0
110
5
Tymienice
PUH JAN-POL
Główna nr 1
Rezerwowa nr 2
20
46,3
110
139
6
Krobanów
PUH JAN-POL
Główna nr 1
Rezerwowa nr 2
75,70
60,00
156
55
7
Suchoczasy
PUH JAN- POL
Główna nr 1
Rezerwowa nr 2
60,00
18
120
110,4
8
Zborowskie
PUH JAN-POL
Główna nr 1
20
40

 

 

Rozwój sieci kanalizacyjnej nie nadążył za rozwojem sieci wodociągowej. Długość sieci na koniec 2019 r. wynosiła ok. 52,9 km. Zestawienie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zduńska Wola ilustruje poniższa tabela:

 

Lp. Miejscowości

Długość sieci w mb

1 Czechy 8 481,9
2 Andrzejów – Izabelów Mały 1 577,5
3 Janiszewice-Opiesin 9136,5
4 Izabelów – Tymienice 20 874,3
5 Wojsławice 3 699,0
6 Ochraniew – Wymysłów-Janiszewice 6 009,0
7 Ogrodzisko 3126,0
  Ogółem 52 904,2

 

Ścieki oczyszczane są w miejskiej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o przepustowości 15 000 m3/dobę zlokalizowanej w Tymienicach oraz w oczyszczalni we wsi Wojsławice o przepustowości 74 m3/dobę. Ponadto funkcjonuje w gminie 98 przydomowych oczyszczalni ścieków. Na pozostałych terenach mieszkańcy korzystają ze zbiorników bezodpływowych. Ścieki przedostające się z dołów gnilnych i szamb powodują jednak degradację wód gruntowych i powierzchniowych, stąd konieczność działań na rzecz rozwiązania problemu gospodarki ściekowej w gminie.

 

Badania jakości wody do spożycia:

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda