Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 18 czerwca 2024

Mikroinstalacje OZE


Termin rozstrzygnięcia konkursu na OZE przesunięty

Informujemy zainteresowanych rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego przez Województwo Łódzkie na Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, w którym Gmina Zduńska Wola składała wniosek o dofinansowanie we wrześniu 2016 r. Pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu i ukazania się listy podmiotów, którym udzielono dotacji przypadał na styczeń 2017. W  związku  z  dużym  zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców w  zakresie składania  wniosków o  dofinansowanie

projektów w ramach Osi Priorytetowej IV  Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020 (258 złożonych wniosków) Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu  oceny formalnej. Wskazany przez Zarząd Województwa nowy termin ogłoszenia wyników konkursu przypada na lipiec 2017 r.

W uzasadnieniu zmiany terminu wskazano:

–  znaczną liczbę złożonych wniosków w  ramach przedmiotowego naboru, uniemożliwiającą dokonanie oceny formalnej wniosków w pierwotnie zakładanym  terminie;

– złożoną  problematykę występującą w ocenianych projektach;

– wystosowaniem  zapytania do  Urzędu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o interpretację przepisów pomocy dotyczących przedmiotowego konkursu.

Poniżej link do Uchwały Zarządu Województwa łódzkiego o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu.

http://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1320-informacja-o-zmianie-zapisow-w-regulaminie-konkursu-zamknietego-dla-naboru-z-poddzialanie-iv-1-2-odnawialne-zrodla-energi

 

 

Dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W związku z licznymi zapytaniami właścicieli budynków mieszkalnych o możliwość dofinansowania inwestycji ekologicznych realizowanych na nieruchomościach prywatnych informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił zasady wspierania działań ekologicznych dla osób fizycznych na rok 2017.

Wsparcie dedykowane osobom fizycznym obejmuje

 • demontaż z budynków wyrobów zawierających azbest, przygotowanie do transportu, załadunek oraz transport, rozładunek, a także ich przekazanie do unieszkodliwienia i unieszkodliwienie metodami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce. Dotacja ta nie uwzględnia kosztów wykonania nowego pokrycia dachowego oraz kosztów związane z demontażem starej konstrukcji dachu;
 • inwestycje służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych (docieplenie ścian, docieplenie stropodachu/dachu, wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz garażowych), modernizację źródeł ciepła  oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii(zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła,  oraz wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u). Program nie obejmuje zadań związanych z wymianą źródeł ciepła na nowe źródła opalane węglem oraz jego pochodnymi m. in. Ekogroszkiem. W tym programie dotacja jest udzielana w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego, a zatem nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania bez wzięcia na ten cel kredytu. Najbliższy bank, który obsługuje to wsparcie to Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli z siedzibą ul. Dąbrowskiego 31 98-220 Zduńska Wola.
 • dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne, zadań polegających na przyłączeniu budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnych, Dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy. W tym programie również dotacja jest udzielana w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego, a zatem nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania bez wzięcia na ten cel kredytu;
 • dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. W tym programie również dotacja jest udzielana w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego, a zatem nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania bez wzięcia na ten cel kredytu.

Uwaga: Kwota udzielonej przez Fundusz dotacji stanowi w każdym przypadku dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szczegóły na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi

http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

 
 
Prosument  – dofinansowanie mikroinstalacji OZE

logo-prosumentCelem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

 • energii elektrycznej lub
 • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku),
dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.
Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 215 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 470 000 MWh.

Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) do 2020 r.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:
 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.
Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:
 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych
Program będzie wdrażany na trzy sposoby:
a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków
 • pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
 • wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
 • nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,
 • kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 1000 tys. zł.
b) za pośrednictwem banków
 • środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami,
 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.
c) za pośrednictwem WFOŚiGW
 • środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami,
 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.
W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu w wysokości 400 mln zł, w tym:
 • 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • 200 mln zł poprzez banki,
 • 100 mln zł poprzez WFOŚiGW.
Szczegółowe informacje o programie i zasadach dofinansowania na stronie internetowej

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda