Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 16 lipca 2024

Usunięcie drzew


 

Usunięcie drzew        

Od dnia 17 czerwca 2017 r. weszła w życie  ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz.1074) wprowadzająca zmiany w obowiązującej ustawie z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.

Wszystkie zmiany znajdują się w załączonym tekście ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001074
W obecnym stanie prawnym w przypadku gdy drzewa usuwane będą z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a obwody ich pni mierzone na wysokości 5 cm przekraczają:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz plantanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Wójta Gminy zamiaru usunięcia drzew. W przypadku gdy obwody drzew nie przekraczają powyższych wartości nie jest konieczne dokonanie zgłoszenia. Zgłoszenie winno zawierać:

 • imię nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego wnioskodawcy (w przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność – dane wszystkich współwłaścicieli),
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewa mają być usunięte oraz
 • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości.

Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew:

Zgłoszenie wzór PDF 

Zgłoszenie wzór DOC

Kiedy dokona się takiego zgłoszenia, w ciągu 21 dni przeprowadzone zostaną oględziny drzew przeznaczonych do wycinki, w trakcie których ustalone zostaną:  gatunki drzew oraz ich obwody. Po dokonaniu oględzin Wójt Gminy może w terminie 14 dni wnieść sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. Usunięcie drzew może nastąpić jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw. Usunięcie drzew powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin. Na usunięcie drzew po tym terminie konieczne jest ponowne zgłoszenie.

W przypadku gdy w terminie 5 lat od dokonania zgłoszenia właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa Wójt Gminy na podstawie danych ustalonych podczas oględzin ma obowiązek nałożyć na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew

Usunięcie drzew bez dokonania zgłoszenia skutkuje wymierzeniem administracyjnych kar pieniężnych.

Uzyskanie zezwolenia jest nadal wymagane w przypadku, gdy usunięcie drzew lub krzewów związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej lub na terenach, które nie stanowią własności osób fizycznych.

Usunięcie drzew lub krzewów z terenów  nieruchomości o powyższym przeznaczeniu może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela nieruchomości. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – art. 83 ust. 3 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Nadal obowiązują zasady dotyczące usuwania złomów lub wywrotów. O złomie lub wywrocie należy powiadomić organ wydający zezwolenie w celu dokonania oględzin i sporządzenia dokumentacji fotograficznej.

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości.

Od 17 czerwca 2017 r. nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew, których  obwody pni mierzone na wysokości 5 cm nie przekraczają:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz plantanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien m.in. zawierać (art. 83 b w/w ustawy):

 1. imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza i właściciela nieruchomości, (pożądany jest również nr telefonu);
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań  (należy podać też nr działki i obręb);
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy drzewo na tej wysokości drzewo:
 1. a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
 2. b) nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony drzewa;
 1. wielkość zakrzaczonej powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 2. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. szkic, rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub zaprojektowanych na tej nieruchomości.
 4. projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli są planowane wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Infrastruktury pok. 4, tel. 043 825 33 82 lub sekretariat Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Opłaty:
W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja wydana po przeprowadzeniu oględzin w terenie i po analizie zebranych materiałów.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Zduńska Wola.

 

 UWAGA!!!

Usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia skutkuje wymierzeniem przez wójta gminy administracyjnych kar pieniężnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – art. 88 oraz art. 89 ustawy o ochronie przyrody.
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która wyrosła w całym okresie rozwoju drzewa w celu innym niż: usunięcie gałęzi obumarłych i nadłamanych, utrzymania uformowanego kształtu korony drzewa oraz wykonania zabiegu w celu przywrócenia statyki, stanowi uszkodzenie drzewa.
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która wyrosła w całym okresie rozwoju drzewa w celu innym niż: usunięcie gałęzi obumarłych i nadłamanych, utrzymania uformowanego kształtu korony drzewa oraz wykonania zabiegu w celu przywrócenia statyki, stanowi zniszczenie drzewa.
Uszkodzenie bądź zniszczenie drzewa, również skutkują wymierzeniem przez wójta gminy administracyjnych kar pieniężnych, zgodnie z obowiązującymi, rygorystycznymi w tym zakresie przepisami prawa – art. 88 oraz art. 89 ustawy o ochronie przyrody.

 

Wniosek w sprawie usunięcia drzew i krzewów * .doc * .pdf

UWAGA !!! Gospodarka drzewna na terenach lasów prywatnych nadzorowana jest przez następujących leśniczych.

Leśnictwo Zasięg terytorialny – sołectwami
Nadleśnictwo Kolumna
Leśniczy – Aleksander Muchowski
Andrzejów 13
98-220 Zduńska Wola
tel. 823 56 24
tel. 0 608 120 085
Annopole Nowe, Annopole Stare, Izabelów, Pratków, Rębieskie, Zamłynie, Czechy, Zborowskie.
Nadleśnictwo Kolumna
Leśniczy – Tomasz Tymendorf
Piaski 29 a
98-220 Zduńska Wola
tel. 823 31 70
tel. 0 608 120 157
Piaski, Polków, Poręby, Ogrodzisko, Karsznice.
Nadleśnictwo Kolumna
Leśniczy – Paweł Delida
Kopyść 72
98-100 Łask
tel. 43 675 11 78
tel. 0 606 796 470
Gajewniki, Gajewniki Kol., Henryków, Kłady, Ochraniew, Opiesin, Tymienice, Wymysłów, Korczew, Michałów, Janiszewice, Krobanów, Biały Ług.
Nadleśnictwo Poddębice
Leśniczy – Andrzej Piotrowicz
tel. 821 51 16
tel. 0691 698 837
Mostki, Suchoczasy, Wojsławice, Wólka Wojsławska

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda