Przejdź do treści
Imieniny:
czwartek, 15 kwietnia 2021
EnglishGermanPolish

Rewitalizacja


Informuję, iż Program Rewitalizacji Gminy Zduńska Wola przyjęty uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr LV/438/2018 otrzymał w dniu 19.11.2018 r. pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

 

Tym samym Program Rewitalizacji Gminy Zduńska Wola został wpisany na listę pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wykaz dostępny jest pod adresem: https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/720-wykaz-pozyt-rewitalizacji/wykaz.pdf

 

W wyniku wykonanych analiz w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno – funkcjonalnej ustalono obszar zdegradowany, cechujący się kumulacją zdiagnozowanych problemów w poszczególnych sferach. Następnie w oparciu o diagnozę społeczno-gospodarczą, analizę wskaźnikową w poszczególnych sferach, opinii społeczności lokalnej wyrażonej podczas przeprowadzonych wywiadów ankietowych oraz konsultacji społecznych, a także szczególnego znaczenia wskazanego obszaru dla rozwoju gminy wyznaczono obszar rewitalizacji, na który składają się fragmenty następujących miejscowości:

 

 • Karsznice,
 • Korczew,
 • Izabelów,
 • Wojsławice,
 • Kłady.

 

Za obszar rewitalizacji uznać można teren obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się występowaniem zjawisk negatywnych oraz znaczeniem dla rozwoju lokalnego. Może być on podzielony na podobszary, które nie posiadają ze sobą wspólnych granic.

 

Program Rewitalizacji Gminy Zduńska Wola zakłada podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji kryzysowych. W tym celu wyznaczono projekty rewitalizacyjne, bezpośrednio powiązane z występowaniem negatywnych zjawisk na poszczególnych obszarach. Należą do nich:

 

 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłady wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mostki wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Karsznicach
 • Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Korczewie
 • Przebudowa budynku OSP w Izabelowie
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Izabelowie
 • Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Korczewie
 • Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Dz. M w Korczewie
 • Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wojsławice
 • Reaktywacja – nowe funkcje Zespołu Szkół w Wojsławicach
 • Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji.
 • Promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji
 • Wzmacnianie więzi sąsiedzkich.

 

Istotną kwestią przy tworzeniu Programu Rewitalizacji jest uwzględnienie procesu aktualizacji Programu Rewitalizacji. Pozwoli to na wszelkie modyfikacje w dokumencie, które będą wynikać wyłącznie ze zmian w bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.

 

Zakłada się, że Program Rewitalizacji będzie aktualizowany w wyniku:

 

 • Analizy wskaźników monitoringu oraz sprawozdań z realizacji projektów,
 • Z inicjatywy min. połowy Radnych Gminy,
 • Z inicjatywy min. 150 mieszkańców chcących zgłosić propozycję zmiany bądź uzupełnieniu Programu o dodatkowy projekt.

 

 

Poniżej w celu możliwości zapoznania się z powyższym dokumentem zamieszczono przedmiotową uchwałę wraz z załącznikiem w postaci Programu Rewitalizacji dla Gminy Zduńska Wola. Ponadto informuję, iż powyższa uchwała nie została podjęta w trybie art. 8 i art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398).

 

 

Do pobrania

# Plik Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Uchwała 21 KB 410
2 pdf załącznik do uchwały Program Rewitalizacji Gminy Zduńska Wola 5 MB 752

spis_ludnosci

narodowy spis ludności i mieszkań 2021

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook