Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 29 listopada 2023

Nabór do szkół podstawowych


Nabór do  klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Zduńska Wola
na rok szkolny 2023/2024

 

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, na rok szkolny 2023/2024 będzie przeprowadzony zgodnie z ustawą   z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Kryteria naboru

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci 7-letnie zamieszkałe
w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno -pedagogiczną spełniająca warunki określone w ustawie Prawo oświatowe.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym  zastosowane zostaną kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów – zgodnie z Uchwałą nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola:

 • dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w placówce, do której składany jest wniosek – 32 punkty,
 • rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek –
  16 punktów,
 • miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 8 punktów,
 • w obwodzie placówki, do której składany jest wniosek mieszkają krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 punkty.

 

Terminy naboru

 • od 1 marca 2023 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (druki zgłoszeń/wniosków o przyjęcie dostępne są w gminnych szkołach podstawowych),
 • od 1 marca 2023 r. do 24 marca 2023 r. – przyjmowanie przez szkoły podstawowe wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
 • od 27 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,
 • w dniu 11 kwietnia 2023 r. opublikowanie przez każdą komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w zakresie oceny formalnej i merytorycznej),
 • od 12 kwietnia 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wybranej placówki w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 28 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół,
 • od 4 maja 2023 r. do 7 czerwca 2023 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola na rok szkolny 2023/2024, zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności, określa zarządzenie nr 829/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. Wójta Gminy Zduńska Wola.

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie 829.2023 136 KB 202
2 pdf Uchwała.XXXII.235.2017 156 KB 968

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda