Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 16 lipca 2024

Rolnictwo i zwierzęta


Gmina Zduńska Wola charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem warunków glebowych. Najlepsze gleby należące do II klasy bonitacyjnej kompleksu pszennego bardzo dobrego zajmują niewielkie powierzchnie w okolicach wsi Wojsławice oraz Korczew. Gleby słabsze, lecz także bardzo korzystne dla produkcji rolnej – III klasy bonitacyjnej – to głównie gleby brunatne z małym udziałem gleb bielicowych, których największe kompleksy występują w okolicach wsi: Wojsławice, Gajewniki, Krobanów, Biały Ług, Michałów, Tymienice. Łącznie gleby II i III klasy bonitacyjnej stanowią 13,1% ogółu powierzchni gminy.
 
Rolnictwo w gminie w przeważającej części oparte jest na drobnych gospodarstwach. Dominują gospodarstwa rolne
o powierzchni do 5 ha (65% wszystkich gospodarstw).
 
Z ogólnej powierzchni gminy:
– 65,8% zajmują użytki rolne,
– 26,4% lasy i grunty leśne,
– 7,8% pozostałe grunty i nieużytki.
 
Użytki rolne na terenie gminy stanowią 7579 ha, (66% powierzchni ogólnej) i w całości pozostają w posiadaniu gospodarstw indywidualnych.
 
W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż, ziemniaków i roślin pastewnych. Produkcja zwierząt jest wielokierunkowa (bydło, trzoda chlewna, drób).
 
W strukturze użytków rolnych w regionie łódzkim dominują grunty orne (ok. 80%). Sady obejmują zaledwie 2% powierzchni, łąki ok. 12% a pastwiska ok. 6%. W strukturze zasiewów dominują zboża i ziemniaki (łącznie ok. 70% powierzchni terenów uprawnych). Odsetek upraw żyta i ziemniaków w regionie znacznie przekracza średnie krajowe i plasuje województwo łódzkie na pierwszym miejscu.

Gleby:
GLEBY1Rysunek1. Gleby kwaśne w województwie łódzkim

GLEBY2Rysunek 2. Gleby o niskiej zawartości fosforu w województwie łódzkim

GLEBY3Rysunek 3. Gleby o niskiej zawartości potasu w województwie łódzkim

GLEBY4

Rysunek 4. Gleby o niskiej zawartości magnezu w województwie łódzkim

Z ogólnej powierzchni gminy wynoszącej 11154 ha własnością osób fizycznych jest 8298 ha, tj. 74,4% obszaru. Grunty Skarbu Państwa stanowią 21,5%, a grunty gminne 2,8% powierzchni gminy.
 
STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW
Stan w dniu 1 I 2004 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Powierz-
chnia ogółem
Użytki rolne Grunty leśne oraz zadrze-
wienia
i zakrze-
wienia
Grunty zbudo-
wane
i zurbani-
zowane
Grunty pod wodami Nieużytki Tereny różne
w ha
Razem
11154
7278
3005
745
22
97
7
udział w powierzchni
ogółem (%)
100,0
65,2
26,9
6,7
0,2
0,9
0,1
Grunty Skarbu Państwa
2407
383
1882
103
16
16
7
Grunty gmin i związków
międzygminnych
313
89
29
178
17
Grunty osób fizycznych
8298
6764
1071
394
6
63
Grunty spółdzielni
3
3
Grunty kościołów i
związków wyznaniowych
9
8
1
Wspólnoty gruntowe
18
18
Grunty powiatów z wyłącze-
niem przekazanych
w użytkowanie
76
1
4
70
1
Grunty spółek prawa
handlowego
30
30

Źródło: zestawienie zbiorcze danych z ewidencji gruntów i budynków według stanu w dniu 1.01.2004 r.
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, Łódź 2004.

 
Spośród gruntów osób fizycznych zdecydowana większość (81,5) to użytki rolne a 12,9% to grunty leśne, zadrzewienia i zakrzewienia. Lasy dominują na gruntach Skarbu Państwa (78,2% ogółu powierzchni), natomiast użytki rolne stanowią 15,9% ogółu tych gruntów.
 
Dla większości mieszkańców gminy głównym źródłem utrzymania jest praca. Z pracy utrzymuje się 59,0% ludności, z tym jednak, że z pracy w swoim gospodarstwie rolnym zaledwie 7,9% ludności. Udział osób utrzymujących się z pracy jest znacznie wyższy niż przeciętnie w województwie (33,6%) a jest to głównie zdeterminowane wysokim udziałem osób utrzymujących się z pracy najemnej (4955 osób, tj. 47,7%).

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda