Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 18 czerwca 2024

Stypendia


Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zduńska Wola, przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

1) stypendium szkolne              
2) zasiłek szkolny

Stypendium szkolne – może otrzymać uczeń, zamieszkały na terenie Gminy Zduńska Wola, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę               w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania; w sytuacji, gdy rodzina jest niepełna; w sytuacji, gdy wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,  a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniom szkół niepublicznych, nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży    i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki – 18 lat;

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Przyznawane jest ono na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc     i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkole, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. wysokość kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie ucznia wynosi – 600,00 zł netto.

 

Stypendium szkolne, może być udzielane uczniom, w zależności od potrzeb uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Zduńska Wola w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wpłat na radę rodziców;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach wyrównawczych;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, w ramach planu nauczania:

 1. a) udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do muzeum, teatru, kina;
 2. b) udział w wyjazdach w ramach praktyk szkolnych;

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, udziału w zajęciach organizowanych w celu poszerzania wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych, sportowych i innych;

5) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującej:

 1. a) zakup podręczników, encyklopedii, słowników, atlasów, lektur oraz innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego;
 2. b) zakup przyborów szkolnych, plecaka, tornistra;
 3. c) zakup biurka, krzesła obrotowego do biurka;
 4. d) zakup komputera, drukarki, tuszy do drukarki, zakup programów multimedialnych, oprogramowania;
 5. e) założenie internetu oraz abonament internetowy;
 6. f) zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, obuwia sportowego, stroju obligatoryjnie wymaganego przez szkołę;
 7. g) zakup instrumentu muzycznego;
 8. h) zakup przedmiotów i przyborów do praktycznej nauki zawodu,
 9. i)  usługi ksero.

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w § 4 pkt 1 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola z dnia 26 września 2012 roku, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy do szkół, internat).

 

Stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w § 6 ww. regulaminu, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa    w § 7 regulaminu, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w § 4 pkt 1 tegoż regulaminu, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w § 6 i § 7 regulaminu nie jest celowe.

 

Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium      o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola, wysokość stypendium szkolnego wynosi:

 

Dochód miesięczny na osobę  w rodzinie: Wysokość stypendium szkolnego:
 

do 250 zł

 

 

198,40 zł

 

 

powyżej 250 zł – 350 zł

 

 

161,20 zł

 

 

powyżej 350 zł – do wysokości kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1508)

 

 

 

105,40 zł

                       

 

W celu udokumentowania dochodów rodziny, do wniosku należy załączyć stosowne zaświadczenia:

1) zaświadczenie albo oświadczenie o uzyskanych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. z wynagrodzenia za pracę, emeryturę, rentę inwalidzką lub rodzinną) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku;

2) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej                 i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – pisemne oświadczenie         o niewykonywaniu zatrudnienia);

3) zaświadczenie lub nakaz płatniczy o powierzchni gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych);

4) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy;

5) zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku okresowego, zasiłku stałego, dodatku mieszkaniowego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

6) uwierzytelnioną kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub uwierzytelnioną kopię odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej (w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych – zaświadczenie od komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku);

7) w przypadku braku wyroku sądu w sprawie przyznania alimentów – pisemne oświadczenie       o otrzymywaniu alimentów lub płaceniu alimentów na rzecz osoby spoza rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

8) w przypadku osiągania innych dochodów – dokumenty potwierdzające ich wysokość za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym określamy zdarzenie niespodziewane, którego nie można było przewidzieć. Przyjmuje się, że może nim być na przykład pożar, lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie, uszkodzenie lub pozbawienie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia, a także inne zdarzenie losowe, które spowodowało czasową niemożność lub znacznie ograniczyło możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego (np. śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia lub członka rodziny ucznia, urodzenia dziecka przez uczennicę).

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.) – tj. 620,00 zł.

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na:

– wniosek rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia albo słuchacza;

– wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły.

 

Więcej informacji na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, można uzyskać w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, pokój nr 20 (I piętro) w godz. od 7:30 do 15:30, nr telefonu 43 825 33 62.

 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda