Imieniny:
poniedziałek, 6 kwietnia 2020
EnglishGermanPolish

Sołectwa Ogrodzisko i Czechy z nową kanalizacją i drogą

W piątek, 21 lutego, w obecności Stanisława Muszyńskiego, doradcy Wojewody Łódzkiego; Dawida Mazurkiewicza, dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego; Jolanty Zięby-Gzik, radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wykonawców, inspektorów nadzoru, kierowników wszystkich robót, radnych Rady Gminy Zduńska Wola oraz mieszkańców nastąpiło symboliczne przekazanie do użytkowania mieszkańcom sołectw Ogrodzisko oraz Czechy wybudowanej kanalizacji, wyremontowanej drogi oraz we wsi Ogrodzisko odnowionego placu wiejskiego.

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Ogrodzisko – Czechy o długości blisko 3 km realizowana była w 3 etapach. W ramach I etapu prac (długość około 1150 m od granicy gminy we wsi Ogrodzisko do skrzyżowania w kierunku wsi Czechy) wykonano: nową podbudowę jezdni, poszerzono ją do 5,5 m, nową nawierzchnię bitumiczną, chodnik z kostki betonowej, rów odwadniający pas drogowy oraz wyniesione przejście dla pieszych. Przebudowane zostały również istniejące zjazdy do posesji. W ramach II etapu przebudowy drogi  (długość około 760 m od skrzyżowania we wsi Ogrodzisko do skrzyżowania we wsi Czechy przy tzw. „Krzewince”) odmulono istniejący rów odwadniający pas drogowy, za którym wykonano ciąg pieszo rowerowy z kostki betonowej. Wykonane zostały również wyniesione przejścia dla pieszych. Etap III prac (długość około 850 m od skrzyżowania w miejscowości Czechy – z drogą do wsi Ogrodzisko do skrzyżowania dróg gminnych w kierunku drogi wojewódzkiej Zduńska Wola – Sieradz) obejmował poprawę bezpieczeństwa warunków jazdy. W tym celu wykonano: przebudowę istniejącego skrzyżowania, nową podbudowę oraz  nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 m z poszerzeniami na łukach, chodnik, rów odwadniający pas drogowy oraz wyniesione przejścia dla pieszych. W ramach inwestycji na każdym z etapów wykonane zostały nowe oznakowania pionowe i poziome. Inwestycja zrealizowana została przez Firmę Usługowo – Handlową MARTOM Mariusz Rubajczyk ze Zduńskiej Woli.

Całkowita wartość zdania: 5 578 043,21 zł.

Kwota dofinansowania: 2 747 594,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028.

***

Od połowy grudnia do nowo wybudowanej kanalizacji mogą już się podłączać mieszkańcy sołectw Ogrodzisko i Czechy. Dzięki tej inwestycji ograniczone zostanie przedostawanie się  do wód powierzchniowych i podziemnych niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę sieci kanalizacyjnej, w tym:

  • przebudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej o dług. 385,09 mb;
  • budowę kanału grawitacyjnego średnicy Ø 200 o długości 2132,50 mb ;
  • budowę kanału tłocznego średnicy Ø 90 o długości 608,42 mb;
  • wykonanie odejść bocznych średnicy Ø 160 o długości 1 097 ,34 mb – 108 szt.;
  • wykonanie 2 przepompowni ścieków;
  • wykonanie separatora tłuszczów.

Wykonawcą robót było Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych KAN-MIX Andrzej Jedyk z siedzibą w Sieradzu (lider Konsorcjum) oraz  KANWOD Wiesław Tarczyński  z Węglewa (partner Konsorcjum).

Inwestycja opiewała na kwotę 4 975 860 złotych.

Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przy udziale pożyczki na zabezpieczenie wkładu własnego z WFOŚiGW w Łodzi.

***

Na terenie sołectwa Ogrodzisko zrealizowany został projekt pod nazwą „Łączymy pokolenia”.  Projekt obejmował zagospodarowanie  terenu wokół świetlicy poprzez utwardzenie go kostką brukową. Wartość całkowita zadania zamknęła się kwotą 26.000, 00 zł, z czego 10.000 złotych pochodzi z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.  Pozostała kwota to środki funduszu sołeckiego, wyodrębnione w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2019.

wybory_2020_widget

wybory_2020_widget

baner

baner

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook