Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 27 września 2023

Strategia rozwoju Gminy Zduńska Wola


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy, w tym przypadku Rady Gminy Zduńska Wola, należy uchwalanie programów gospodarczych, do których zalicza się strategię rozwoju.

Strategia Rozwoju Gminy Zduńska Wola na lata 2021-2028 jest planem osiągnięcia długofalowych zamierzeń i stanowi najważniejszy dokument przygotowywany przez samorząd gminny, który określa priorytety i cele rozwoju społeczno-gospodarczego danej jednostki. Strategia stanowi dokument bazowy, który określa, jakie działania powinny być wdrażane, aby wspierać dalszy rozwój Gminy.

W ramach Strategii określono następującą wizję rozwoju: Gmina Zduńska Wola  – atrakcyjna dla mieszkańców, w szczególności ludzi młodych oraz przedsiębiorców, z rozwiniętą infrastrukturą techniczną oraz misję: Zapewnienie wysokiej jakości życia poprzez zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promocja gminy i stworzenie szans zrównoważonego rozwoju.

Wyznaczone w Strategii cele strategiczne są odpowiedzią na problemy zdiagnozowane w ramach przeprowadzonej analizy stanu. Cele strategiczne wynikają ze sformułowanej wizji rozwoju Gminy oraz wytyczają kierunki, którymi należy podążać, by osiągnąć założony w niej stan. W ramach Strategii określono 3 cele strategiczne:

  • wzrost jakości życia poprzez rozwój infrastruktury technicznej z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju,
  • rozwój kapitału społecznego,
  • promocja gminy i wzrost atrakcyjności.

Strategia Rozwoju Gminy Zduńska Wola na lata 2021-2028 została opracowana z uwzględnieniem istniejących zasobów, informacji zebranych podczas badania ankietowego i konsultacji społecznych oraz dotychczasowych opracowań odnoszących się do Gminy Zduńska Wola. Ponadto przy jej formułowaniu, pod uwagę wzięto założenia obowiązujących dokumentów strategicznych wyższego rzędu.

Na podstawie art. 53 oraz w związku z art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283, z późn. zm.), wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla opracowywanego projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Zduńska Wola na lata 2021-2028”.

Uwzględniając zakres i stopień szczegółowości prognozy ustalony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, sporządzono Prognozę oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Zduńska Wola na lata 2021-2028. Po opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko, wystąpiono ponownie z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zaopiniowanie strategii wraz z prognozą.

Zarówno Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 14.09.2020 r. (znak: ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.292.2020.SK), jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia z dnia 17.09.2020 r. (znak: WOOŚ.410.228.2020.AJa) poinformowali o pozytywnej opinii dla projektu strategii wraz z prognozą.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Zduńska Wola zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Zduńska Wola na lata 2021-2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Zduńska Wola podał do publicznej wiadomości informację o opracowaniu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią oraz składania uwag i wniosków w dniach od 01.09.2020 r. do dnia 21.09.2020 r. Dokumenty zostały wyłożone ww. terminie do wglądu publicznego w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://gminazdunskawola.pl/. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani uwagi.

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Strategia Rozwoju Gminy Zduńska Wola na lata 2021-2028 2 MB 661

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda