Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 29 listopada 2023

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Zduńska Wola

  Zduńska Wola, 15 listopada 2023 r.

  

 

Zaproszenie

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 14:00 w sali OSP Zborowskie, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Zduńska Wola. 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2023.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
  w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 8. Zaopiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Zduńska Wola w roku szkolnym 2022/2023.
 9. Sprawy różne. 
 10. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący posiedzenia

 

 

 

 

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda