Przejdź do treści
Imieniny:
piątek, 24 maja 2024

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przekazanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu przekazywania dotacji z budżetu Gminy Zduńska Wola na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/52/11 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przekazywania dotacji z budżetu Gminy Zduńska Wola na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, zwanego dalej „Regulaminem”
w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na budowie lokalnych systemów oczyszczania ścieków  Wójt Gminy Zduńska Wola ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na dzień 3 kwietnia 2023 r. od godziny 8.30.  

 Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Regulaminie oraz złożone w wyznaczonym terminie.  Wnioski złożone ponad limit środków będą przyjmowane z adnotacją: „ponad limit”  i rozpatrywane w przypadku niewykorzystania pełnego limitu środków.  

 Limit środków dostępnych w niniejszym naborze: 134 000,00 zł. 

 Sposób złożenia wniosków 

Wnioski o przekazanie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola.

 
Wnioski należy składać na adres:  

Urząd Gminy Zduńska Wola
Zielona 30
98 – 220 Zduńska Wola

               

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do siedziby Urzędu. 

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:  

  • winien być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku,
  • zawierać załączniki wymagane i wskazane we wniosku,
  • spełniać wymogi określone w „Regulaminie przekazywania dotacji z budżetu Gminy Zduńska Wola na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”
  • winien być sporządzony w języku polskim,
  • powinien być oryginalnie podpisany.

 

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania:

https://zdunskawola.bip.net.pl/kategorie/71-przydomowe-oczyszczalnie/artykuly/154-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przekazanie-dotacji-na-budowe-przydomowych-oczyszczalni-sciekow?lang=PL

 

 

 

 

.

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda