Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 16 lipca 2024

PLAN OGÓLNY GMINY ZDUŃSKA WOLA

W dniu 28 maja 2024 r. Rada Gminy Zduńska Wola podjęła uchwałę Nr III/15/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Zduńska Wola.

  • Co to jest plan ogólny?

Plan ogólny to nowy dokument, tworzonym w wyniku zmiany przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana przepisów ma na celu poprawę funkcjonowania systemu planowania przestrzennego, a w konsekwencji zapobieganie chaotycznemu rozwojowi zabudowy. To również dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zawarte w planie ogólnym będą wiążące zarówno dla planów miejscowych jak i dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  • Do kiedy Gmina musi uchwalić plan ogólny?

Na uchwalenie planu gminy mają czas do 31 grudnia 2025 r.

  • Co się stanie jeśli gmina nie uchwali planu ogólnego w wyznaczonym czasie (do końca 2025 r.)?

Jeśli do końca 2025 roku nie wejdzie w życie plan ogólny, od 1 stycznia 2026 roku uchwalanie nowych planów miejscowych oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy będzie wstrzymane, do momentu przyjęcia planu ogólnego.

  • Główne założenia planu ogólnego?

Najważniejszym i obowiązkowym elementem planu ogólnego będzie podział gminy na ściśle określone strefy planistyczne. Każda strefa planistyczna będzie miała określony profil funkcjonalny, czyli ogólny katalog dopuszczalnych przeznaczeń terenów (zabudowa mieszkaniowa, usługowa, gospodarcza, produkcji rolnej itd.).

Dla stref planistycznych będą określone parametry zagospodarowania terenu. Strefy, w których dopuszczona będzie zabudowa, będą miały ustalone również regulujące ją wskaźniki, np. maksymalną wysokość zabudowy, itp.

W planie ogólnym dodatkowo będą wyznaczane obszary uzupełnienia zabudowy, czyli obszary, na których będzie możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy dotyczących zabudowy mieszkaniowej w sytuacji braku planu miejscowego na danym terenie. Poza obszarami uzupełnienia zabudowy takie decyzje o warunkach zabudowy nie będą mogły być wydawane.

  • Czy można składać wnioski do planu ogólnego?

Przed opracowaniem projektu planu ogólnego zbierane są wnioski. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapewnia udział lokalnej społeczności w przygotowaniu aktów planowania przestrzennego i ma na celu poznanie potrzeb, stanowisk i pomysłów osób zainteresowanych polityką przestrzenną gminy. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania wniosków są w szczególności mieszkańcy oraz inne osoby i podmioty: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, jednostki pomocnicze gminy oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy. Wniosek lub uwagę do planu ogólnego może złożyć każdy zainteresowany.

  • Czy przy opracowywaniu planu ogólnego będą wzięte pod uwagę wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania?

Przepisy nie przewidują wymogu uwzględniania wydanych decyzji o warunkach zabudowy w planie ogólnym. Jednak wydane decyzje zachowają moc (nie dotyczy sytuacji kiedy działka została podzielona geodezyjnie). Ponadto do momentu wejścia w życie ustaleń planu ogólnego, decyzje o warunkach zabudowy będą wydawane na dotychczasowych zasadach.

 

Wszelkie informacje, w tym terminy i sposób składania wniosków będą udostępnione na stronie BIP Urzędu Gminy Zduńska Wola w zakładce Rejestr Urbanistyczny:  https://zdunskawola.bip.net.pl/kategorie/126-rejestr-urbanistyczny/artykuly/943-procedura-dotyczaca-sporzadzenia-planu-ogolnego-gminy-zdunska-wola?lang=PL

 

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda