Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 23 kwietnia 2024

Opracowanie dokumentacji pn. Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Karsznicach


logo-fundusz-2014

 

Opracowanie dokumentacji pn. Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Karsznicach

Opracowanie dokumentacji pn. Rewaloryzacja zespołu dworsko – parkowego w Karsznicach dotyczy terenu ujętego w gminnej ewidencji zabytków wprowadzonej Zarządzeniem Nr 275/2012 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zduńska Wola. Ochrona na objętym wnioskiem terenie ustanowiona jest na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), tj. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduńska Wola dla obszaru fragmentu wsi Karsznice (Uchwała Nr XLVI/302/09 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 listopada 2009 r.).

Ochroną na terenie kompleksu objęte są następujące elementy:

  • dwór w zespole dworsko – parkowym,
  • park w zespole dworsko – parkowym

Przygotowanie dokumentacji pn. Rewaloryzacja zespołu dworsko – parkowego w Karsznicach, obejmuje:

1) inwentaryzację drzewostanu na terenie parku w formie mapowej, tabelarycznej i opisowej, dokumentację fotograficzną stanu istniejącego;

2) projekt koncepcyjno-architektoniczny nawiązujący do dawnego wizerunku parku wraz z rysem historycznym parku, podzielony na dwa etapy:

  • etap I dotyczący obszaru leśnego,
  • etap II dotyczący obszaru budynków (mieszkalnego i gospodarczych);

3) rysunki techniczne dotyczące nowych nasadzeń, nawierzchni, małej architektury, nowo zaprojektowanych elementów;

4) wizualizację projektu koncepcyjno-architektonicznego parku;

5) projekt graficzny i techniczny tablicy informacyjnej nt. historii i przyrody parku;

6) szacunkowy kosztorys prac.

Zakres opracowania dotyczy części obiektu zabytkowego zlokalizowanego na terenie działki nr 261/15 (część działki o starym numerze 261/12 objęta ochroną konserwatorską).

Obiekt powiększy zasób publicznej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w regionie, przyczyniając się do poprawy jakości i dostępności oferty rekreacyjnej Gminy Zduńska Wola. Celem zadania jest zachowanie i ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo – kulturowego zespołu dworsko – parkowego poprzez sporządzenie dokumentacji technicznej służącej ich rewaloryzacji. Opracowanie ma jednocześnie służyć dostosowaniu chronionego parku do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz umożliwić społeczeństwu korzystanie z jego walorów przyrodniczych.

 

Łączny koszt zadania                            20 450,00 zł
Dotacja WFOŚiGW w Łodzi                16 350,00 zł
Udział własny                                             4 100,00 zł

 

herbGmina Zduńska Wola

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda