Przejdź do treści
Imieniny:
piątek, 24 maja 2024

Program Usuwania Azbestu


zdjeciatekstwfosigw.jpg

 

Opracowanie Wieloletniego Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Zduńska Wola

 
Opis stanu istniejącego
Władze samorządowe gminy dostrzegły problem związany z wyrobami zawierającymi azbest i począwszy od 2004 r. rozpoczęto działania zmierzające do systematycznej jego inwentaryzacji. W 2004 i na początku 2005 roku oraz w listopadzie 2007 roku Gmina Zduńska Wola przeprowadziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest istniejących na swoim terenie. Narzędziem wspomagającym proces inwentaryzacji była ankieta przeprowadzona wśród właścicieli budynków jednorodzinnych drogą kurendy, służąca analizie ilości tych wyrobów.
Wyroby azbestowe w gminie to głównie eternit płaski i falisty pokrywający dachy budynków mieszkalnych, inwentarskich, gospodarczych, garaży i obiektów przemysłowych. Według danych wynikających z ankiety, część wyrobów zawierających azbest została już usunięta i unieszkodliwiona w ubiegłych latach. Ponieważ jednak nikt dotychczas nie prowadził rejestru zutylizowanego azbestu, nie można określić precyzyjnie bieżącej ilości wyrobów budowlanych zawierających azbest oraz ilości usuniętych wyrobów. Dodatkowo inwentaryzacja wyrobów azbestowych oparta na systemie ankiet jest obarczona dużym błędem i nie spełnia stawianym wymogom.
Realizacja usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zduńska Wola stanowi proces długofalowy ograniczony znacznie możliwościami finansowymi właścicieli nieruchomości. Usuwanie azbestu i wyrobów go zawierających jest kosztownym przedsięwzięciem.
Dla rozwiązania tego problemu, gmina zamierza wystąpić o środki pomocowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań związanych z odbieraniem, transportem oraz utylizacją wyrobów azbestowych i wspieraniem każdego, kto podejmie się tego zadania. W latach 2008 – 2009 Gmina Zduńska Wola realizowała dofinansowania dla właścicieli nieruchomości do zadań polegających na utylizacji wyrobów azbestowych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i likwidacji gminnych funduszy ochrony środowiska nie jest możliwe wspieranie mieszkańców we wcześniej wypracowany sposób. Chcąc w dalszym ciągu wspierać mieszkańców w realizacji zadań związanych z utylizacją wyrobów azbestowych niezbędna konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy oraz opracowanie i uchwalenie Wieloletniego Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Zduńska Wola.
Gmina prowadzi również od roku 2008 działania edukacyjne wśród mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę odpadami niebezpiecznymi, poprzez kampanię informacyjnąi rozprowadzanie ulotek informacyjnych dotyczących szkodliwości azbestu.
 
Opis prac objętych wnioskiem
Prace objęte zadaniem polegają na opracowaniu Wieloletniego Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Zduńska Wola w oparciu o szczegółową inwentaryzację wraz z oceną stanu technicznego zasobów azbestowych.
Przedmiotowe opracowanie obejmuje w szczególności:
– spis z natury wyrobów azbestowych składowanych i wbudowanych w obiekty budowlane zlokalizowane na terenie
Gminy Zduńska Wola;
– sporządzenie ewidencji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Zduńska Wola, prowadzonej według adresów i
numerów ewidencyjnych działek;
– opracowanie mapy sytuacyjnej wyrobów azbestowych przystosowanej do edycji w ramach tworzonej bazy azbestowej
na stronach www.bazaazbestowa.pl
– przygotowanie informacji dotyczącej oddziaływania na środowisko i uzyskanie oceny oddziaływania na środowisko
– opracowanie i zatwierdzenie Wieloletniego Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Zduńska Wola.
 
Wynikiem realizacji zadania będzie:
– opracowanie Wieloletniego Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Zduńska Wola;
– zinwentaryzowanie wyrobów azbestowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zduńska Wola;
– poddanie opracowanej dokumentacji ocenie oddziaływania na środowisko;
– nabycie wiedzy o faktycznej sytuacji w zakresie zasobów i stanu technicznego wyrobów i odpadów zawierających
azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Zduńska Wola.
Po wykonaniu opracowania Wójt Gminy przedłoży opracowany dokument Radzie Gminy Zduńska Wola do zatwierdzenia.

Finansowanie zadania:
Koszt całkowity zadania: 15 311,00 zł
Dotacja WFOŚiGW: 12 248,00 zł
Środki wsłasne gminy: 3 063 zł
 

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
www.wfosigw.lodz.pl

 
Wieloletni Program Usuwania Azbestu dla Gminy Zduńska Wola
Prognoza oddziaływania na środowisko

herb

Gmina Zduńska Wola

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda