Przejdź do treści
Imieniny:
poniedziałek, 11 grudnia 2023

Zaproszenie na LXXII sesję Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, 23 listopada 2023 r.

 

 

Zaproszenie

 

 

            Zapraszam na obrady LXXII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXXII sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu  30 listopada 2023 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie LXXII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad LXXII sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2024-2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy
  w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
  na terenie Gminy Zduńska Wola.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów.
 18. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Zduńska Wola w roku szkolnym 2022/2023.
 19. Zakończenie LXXII sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda