Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 18 czerwca 2024

Zaproszenie na III sesję IX kadencji Rady Gminy Zduńska Wola

 Zaproszenie

Zapraszam na obrady III sesji IX kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.  z 2024 r. poz. 609) zwołuję III sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu 28 maja 2024 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie III sesji IX kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad III sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 1. Przyjęcie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2023 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2024.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2024 – 2029.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Zduńska Wola.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
  dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zduńska Wola.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zduńska Wola oraz określenia granic ich obwodów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Gminy Zduńska Wola.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw Gminy Zduńska Wola.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zduńska Wola.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Zduńska Wola
  do pracy w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.
 11. Przyjęcie informacji z realizacji art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Zduńska Wola
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 13. Przedstawienie informacji o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu.
 14. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Zduńska Wola za 2023 rok.
 15. Zakończenie III sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda